Odborná asistentka na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje vzdelanie v odbore právo a medzinárodné obchodné právo získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulte Helsinskej univerzity vo Fínsku.

JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M. v roku 2017 absolvovala výskumný pobyt na Central European University v Budapešti, na základe Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) a University of California, Berkeley, na základe Fulbrightovho štipendia.

Vo svojom výskume sa venuje právu obchodných spoločností a to osobitne nastaveniu a modifikáciám vnútornej správy a riadenia z pohľadu národného, európskeho a medzinárodného práva. V rámci sociálneho podnikania sa venuje nastaveniu vhodnej právnej formy a konštitučných dokumentov.

Modul 2 – Ako môžu neziskovky podnikať?