Podmienky používania

Právne informácie týkajúce sa prevádzky internetovej stránky
Prevádzkovateľom internetovej stránky www.akademiase.sk a všetkých jej podstránok a častí (ďalej „internetová stránka“) je nadácia Green Foundation, IČO: 50102281, naše sídlo je Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava (ďalej ako „Nadácia“).

Internetová stránka je chránená autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení. Výlučným nositeľom majetkových práv autora internetovej stránky je Nadácia.

Používateľ je oprávnený používať internetovú stránku obvyklým spôsobom výhradne na svoju osobnú potrebu a akékoľvek iné použitie podlieha v súlade s autorským zákonom predchádzajúcemu súhlasu Nadácie.
Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky, jej obsahu a prevádzky, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a je zakázané.

Používateľ internetovej stránky nesmie prenášať alebo prostredníctvom internetovej stránky odosielať akékoľvek informácie, ktoré porušujú právne predpisy, odporujú dobrým mravom alebo sú v rozpore s oprávnenými záujmami Nadácie.
Nadácia je oprávnená komukoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup a používanie internetovej stránky, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Údaje uverejnené na internetovej stránke sú najmä informatívne.

Informácie na internetovej stránke môžu obsahovať prepojenia na iné internetové stránky, ktoré sú mimo kontroly Nadácie a za tieto Nadácia nenesie žiadnu zodpovednosť ani ich nespravuje.

V Bratislave dňa 1.2. 2019.
Green Fundation, nadácia