Pôsobí na Katedre sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako vysokoškolská učiteľka. V pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku tretieho sektora, trhu práce a sociálnej ekonomiky vo väzbe na sociálnu inklúziu.

Ing. Eva Pongrácz, PhD. je vedúcou riešiteľkou výskumného projektu zameraného na oblasť sociálnej ekonomiky v krajinách V4 a participuje ako spoluriešiteľka na zahraničnom projekte COST o sociálnom podnikaní. Je garantkou predmetu Sociálne podnikanie na 2. stupni vysokoškolského štúdia a garantkou kurzu celoživotného vzdelávania „Obecné sociálne podnikanie“.

Je členkou a individuálnou výskumníčkou medzinárodnej výskumnej siete EMES o sociálnej ekonomiky a spoluautorka zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní.

Modul 1 – Čo je to sociálne podnikanie pre neziskovky?