Foto: Elaine Casap, Unsplash

Vzťah ekonomického rastu a udržateľnosti je dnes výrazne naštrbený. Udržateľná prosperita však nemusí byť utópiou, pokiaľ budeme schopní prijať nové princípy na úrovni tvorby politík, ale aj na úrovni podnikania, ktoré v transformácií k udržateľnosti zohráva dôležitú úlohu.

Úspešné podnikanie budúcnosti je také, ktoré dokáže vytvárať príležitosti prinášajúce nielen materiálny, ale aj sociálny a psychologický prospech. Súčasne je šetrné v zaobchádzaní s obmedzenými prírodnými zdrojmi.

Úlohou podnikania dneška a budúcnosti by malo byť prispievanie k spoločenskej prosperite bez toho, aby sme ničili ekológiu našej planéty, na ktorej sme bytostne závislí. O dodržiavanie vyššie spomenutých princípov sa snaží aj sociálne podnikanie, ktoré výrazne prispieva k napĺňaniu cieľov udržateľnosti, najmä na lokálnych úrovniach.

Sociálne podnikanie ako aj klasické podnikanie chce vytvárať zisk z hospodárskej činnosti. No sociálne podnikanie zisk tvorí s motiváciou používať ho predovšetkým na zveľaďovanie komunity a spoločnosti.

Sociálne podniky predávajú zmysluplné tovary a služby, vytvárajú pracovné miesta a často reinvestujú, nielen do svojej misie, ale aj do komunít, v ktorých sa nachádzajú. Takto pomáhajú vytvárať šance pre tých, ktorí by ich inak nemali, zlepšujú životné podmienky a ochraňujú životné prostredie.

Môžu pôsobiť v podstate v akomkoľvek odvetví, od cateringu, komunitnej energetiky, zdravotnej starostlivosti a opatrovníctva. Niektoré sektory, hlavne odvetvia služieb, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o človeka, ako zdravie, vzdelávanie a sociálna starostlivosť, sú ako predurčené na napĺňanie práve prostredníctvom sociálneho podnikania.

Mnoho z nich prosperuje ako komunitné sociálne podniky, miestne farmárske trhy, či „slow-food“ kooperatívy, komunitné kluby, zdravotné centrá a knižnice. Oprava a zdieľanie vecí, kreatívne dielne a aktivity, lokálne tradície, záhradkárstvo, alebo obnova verejných priestranstiev a zelene. Toto všetko sú služby, ktoré pozitívne vplývajú na miesto, a to nielen cez výstup služby samotnej, ale aj spôsobom, akým sú poskytované. Vytvárajú dlhodobé, komunitné a miestne hodnoty, ktoré sú kľúčovou súčasťou skutočnej prosperity.

Je to „dobrý“ biznis, a keď je v zisku, znamená to zisk pre celú spoločnosť.

Potenciál sociálneho podnikania na Slovensku sa aktuálne začína odkrývať, no množstvo príkladov dobrej praxe sa dá nájsť v iných krajinách Európy a nechať sa nimi inšpirovať. Sociálnemu podnikaniu sa veľmi dobre darí napríklad vo Veľkej Británii. Podľa organizácie SocialEnterprise UK je tu viac ako 100 000 sociálnych podnikov, ktoré do HDP prispievajú 60 miliárd libier ročne a zamestnávajú dva milióny ľudí. Vytvárajú pracovné miesta a príležitosti pre marginalizované skupiny, transformujú komunity a usilujú sa o dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) na všetkých frontoch. Je to „dobrý“ biznis, a keď je v zisku, znamená to zisk pre celú spoločnosť.

Zdroje: www.sustainabledevelopment.un.org, CUSP (Beyond consumer capitalism), SocEnt UK