Foto: Unsplash, Joanna Kosinska

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo dňa 30.08.2019 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22).

Cieľom zverejnenej výzvy je podpora projektov sociálnej inovácie s cieľom jej komercializácie a uplatnenia na trhu. Oprávneným miestom realizácie je územie SR okrem Bratislavského kraja.

Sociálna inovácia musí byť realizovaná prostredníctvom hospodárskej činnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá spĺňa definíciu mikro, malého a stredného podniku (MSP).

V rámci výzvy budú podporované projekty zamerané na sociálne inovácie realizované v prostredí MSP nad rámec povinností, ktoré im vyplývajú z právnych aktov a právnych predpisov SR a EÚ. Sociálna inovácia, ktorá má byť predmetom uvedenia na trh (komercializácie), musí mať najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu preukázateľne zabezpečenú prevádzkyschopnosť, resp. byť etablovaná do interných procesov žiadateľa.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4 500 000 EUR.

Dokumentácia výzvy je zverejnená na webovom sídle www.opvai.sk  v časti „Výzvy/ Ministerstvo hospodárstva SR/ Dopytovo-orientované projekty“: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/30-8-2019-v%C3%BDzva-zameran%C3%A1-na-podporu-realiz%C3%A1cie-soci%C3%A1lnych-inov%C3%A1ci%C3%AD-v-prostred%C3%AD-msp-k%C3%B3d-opvai-mhdp2019311-331-22/.

O výzve sa dočítate aj v článku SME: https://ekonomika.sme.sk/c/22201352/ministerstvo-hospodarstva-vyhlasilo-vyzvu-na-podporu-socialnych-inovacii.html