Foto: rawpixel, Unsplash

„Išlo o typický príklad sociálneho podniku ako nástroja pracovnej integrácie s funkciou medzitrhu práce. Aj keď tento typ sociálneho podniku reprezentoval najfrekventovanejšiu podobu sociálneho podnikania v medzinárodnom meradle, niesla takáto právna úprava riziko, že sa priestor sociálneho podnikania v povedomí verejnosti zúži iba na túto oblasť,“ povedala Ingrid Ujváriová, riaditeľka odboru sociálnej ekonomiky na MPSvR.

Po novom môže sociálny podnik napĺňať množstvo iných spoločensky prospešných cieľov, vysoko nad rámec pracovnej integrácie či riešenia otázok zamestnanosti. Sociálne podniky na Slovensku dnes môžu pôsobiť v oblastiach ako je zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a výchova, rozvoj telesnej kultúry, ochrana životného prostredia, sociálna pomoc a v mnohých iných.

Cieľmi aktivít sociálnych podnikov sú najmä:

  1. boj s nezamestnanosťou – sociálne podniky pracovnej integrácie, on-the-job training, chránené dielne, pracovné družstvá, obecné podniky
  2. udržateľný rozvoj – sociálne podniky odpadového hospodárstva a recyklácie, združenia na ochranu prírodných pamätihodností, poľnohospodárske družstvá bioprodukcie
  3. integrácia imigrantov a boj proti mestskej chudobe – vzdelávacie združenia, mládežnícke kluby, športové a kultúrne združenia, združenia sociálnej pomoci
  4. regenerácia miest a lokalít – sociálne podniky miestneho hospodárstva, komunálnych služieb, združenia na skvalitňovanie životného prostredia
  5. zmierňovanie sociálnych nerovností – humanitárna pomoc, rozvojové programy, regionálny rozvoj
  6. vyrovnávanie sa so starnutím populácie – sociálne služby pre seniorov, domáca starostlivosť, opatrovateľské a ošetrovateľské služby
  7. poskytovanie osobných sociálnych služieb – asistenčné služby pomoci a podpory zdravotne handicapovaným, rodinám so sociálnymi problémami a závislými členmi, chudobným, sociálne ohrozeným a podobne

(Zdroj: www.vssr.sk, Mészáros P., Sociálne podnikanie v kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, 2018.)