Srdečne Vás pozývame na konferenciu s názvom

Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe 3:
Klimatická kríza – nová príležitosť pre samosprávy, podnikanie a  sociálne inovácie?

Kedy: 28.11.2019 (štvrtok), 10:00 – 16:00
Kde: Národohospodárska fakulta EU BA, spoločenská miestnosť V1 – prízemie
(Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava)
Vstup na  konferenciu je bezplatný, vyžaduje registráciu.
……………………………………………………………………………………………….
O konferencii:
Konferencia prepája 3 témy:

 • podnikanie, sociálne podnikanie a sociálne inovácie
 • mitigáciu a adaptáciu na klimatickú zmenu
 • dobrú prax a nové podnikateľské príležitosti

Ambíciou konferencie je vytvoriť priestor na konverzáciu z pohľadu samospráv, tvorby politík, ale aj z pohľadu praxe a odpovedať na tieto otázky:

 1. Aké problémy a výzvy identifikujú slovenské samosprávy (obce, mestá, VÚC) a odborníci v súvislosti s klimatickou zmenou a v čom predstavujú tieto výzvy príležitosť pre rôznych aktérov vrátane podnikania a sociálnej ekonomiky?
 2. Ako sa menia rámcové podmienky, povaha trhu, regulačný kontext, verejné politiky, finančné nástroje a aké budú mať tieto zmeny dôsledky pre trh práce, dopyt po nových službách a pre motivácie aktérov pôsobiacich na úrovni miest a regiónov? Aké sú možnosti behaviorálnych intervencií vo vzťahu riešení týchto problémov?
 3. Čo nám hovorí prax podnikania, vrátane sociálneho podnikania a sociálnych inovácií v téme zeleného hospodárstva a adaptácií na klimatickú zmenu? Čo pomáha rozvoju v tejto oblasti a čo potrebujeme posilniť a rozvinúť?

Program konferencie na stiahnutie: PROGRAM

Zaregistrovať sa na konferenciu môžete tu: REGISTRÁCIA

Organizátormi konferencie sú:
EUBA, NHF – Katedra sociálneho rozvoja a práce a Katedra ekonomickej teórie
Nadácia Green FoundationAkadémia sociálnej ekonomiky

Partnerom konferencie je:
EPIC

a projekty:

 • Projekt VEGA č. 1/0215/18 „Finančná pozícia sektora domácností vo väzbe k rodovo citlivému rozpočtovaniu a sociálnej nerovnosti“
 • Projekt VEGA č. 1/0001/16 „Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti“
 • Projekt VEGA č. 1/0367/17 „Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie“
 • Projekt MŠ VEGA č. 1/0251/19 (v procese schvaľovania): Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky
 • APVV-18-0435 – Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík
 • SOCENT SPAs / Interreg Europe Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach