Foto: rawpixel, Unsplash

Zákon predstavuje základné rámce priamej a nepriamej podpory pre podniky sociálneho dosahu, sociálne podniky a registrované sociálne podniky. Hovorí konkrétne o dvoch typoch finančnej pomoci – investičnej a kompenzačnej, ktoré sú odstupňované podľa typu podniku.

Pre registrované sociálne podniky (RSP) hovorí aj o podpore cez servisné poukážky, úľavách na dani z príjmov, znížení sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10%, ak podnik na dosiahnutie svojho hlavného cieľa venuje plných 100% svojho zisku, a rozširuje pre RSP aj možnosti uplatnenia náhradného plnenia.

Investičná pomoc

Investičná pomoc pre sociálne podniky čerpaná vo forme nenávratnej finančnej pomoci musí byť kombinovaná s čerpaním finančného nástroja (napríklad spôsobom kombinácie dotácie a pôžičky), a to vo výške najmenej 20% z celkovej výšky nákladov investičného zámeru.

Cieľom tejto kombinácie návratnej a nenávratnej investičnej pomoci je tlak na udržateľnosť sociálno-podnikateľských zámerov. Pretože cieľom sociálneho podnikania by mala byť schopnosť udržateľne fungovať na trhu a znížiť svoju závislosť na dotáciách, grantoch a daroch.

Kompenzačná pomoc

Kompenzačná pomoc je určená sociálnym podnikateľom, ktorí sú z dôvodu dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu znevýhodnení oproti bežným podnikateľom, ktorí podobnú činnosť vykonávajú s cieľom tvorby zisku. Týka sa to napríklad podnikov pracovnej integrácie, ktorých vnútorná produktivita je znížená oproti bežným podnikom.

Kompenzačná pomoc môže mať rovnako návratnú či nenávratnú formu. V tomto prípade však nenávratná kompenzačná pomoc nie je podmienená kombináciou s návratnou finančnou pomocou.

RSP sa týka aj pomoc na podporu dopytu. RSP môže poskytnúť služby starostlivosti o domácnosť a záhradu, alebo služby fyzickej osobe odkázanej na pomoc. Prijímateľ za služby zaplatí servisnou poukážkou, ktorú získa od štátu, obce alebo VÚC. Tí ju od sociálneho podniku spätne vykúpia za cenu, ktorá zohľadní hodnotu poskytnutej služby. Pomoc je tak poskytnutá obom stranám – prijímateľovi služby, aj sociálnemu podniku. Emitentom servisných poukážok je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

(Zdroj: www.vssr.sk, Mészáros P., Sociálne podnikanie v kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, 2018.)