Foto: Photo- to-Canvas.com, Unsplash

Kniha predstavuje obecné podnikanie ako funkčné riešenie zamestnanosti a zamestnateľnosti na lokálnej úrovni. Keďže koncepcie riešenia tejto problematiky sú spravidla orientované celoplošne, na celonárodnej úrovni, vytráca sa z nich špecifickosť jednotlivých lokalít a ich obyvateľov. Z tohto dôvodu sú ich prístupy často neúčinné. Naopak za jeden z najkoncepčnejších krokov rozvoja lokálnej zamestnanosti, považujú autori publikácie práve budovanie a rozvíjanie obecných firiem.

Obecné firmy sú podnikateľské subjekty zriadené a prevádzkované obcou, zamerané na činnosti logicky súvisiace so zdrojmi a potrebami danej obce. Majú znaky bežného podnikateľského subjektu, podnikajú, no zároveň napĺňajú svoju sociálnu agendu.

Cieľom publikácie je stručne zorientovať čitateľov, najmä predstaviteľov samospráv, v problematike rozvoja lokálnej zamestnanosti a informovať o možnostiach obce vyvíjať podnikateľské aktivity súvisiace so sociálnymi programami. Publikácia prezentuje skúsenosti z niekoľkoročnej praxe, plánovania, projektovania, budovania a prevádzkovania obecných firiem.

Publikáciu môžete stiahnuť tu: Obecné_firmy