Foto: Peter Hershey, Unsplash

EMES je významná európska výskumná sieť pre sociálne podnikanie.

A. Ekonomické a podnikateľské atribúty sociálnych podnikov

1. Nepretržitá produkcia tovarov alebo predaj služieb

Hlavnou činnosťou sociálnych podnikov, na rozdiel od klasických neziskových organizácií, za bežných okolností, nie je presadzovanie práv (advokácia) alebo redistribúcia finančných tokov (ako napríklad u mnohých nadácií). Sociálne podniky sa priamo venujú produkcii tovarov a služieb, ktorá prebieha na nepretržitej báze. Produkcia a predaj tovarov a služieb teda predstavuje hlavný dôvod alebo jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý sociálne podniky existujú.

2. Významná miera ekonomického rizika

Zakladatelia sociálneho podniku na seba čiastočne alebo úplne berú riziko, ktoré je obsiahnuté v ich iniciatíve. Na rozdiel od väčšiny verejných inštitúcií, finančná situácia sociálnych podnikov závisí od úsilia svojich členov a zamestnancov zaistiť primerané zdroje.

3. Aspoň minimálny podiel platenej práce

Podobne ako bežné neziskové organizácie aj sociálne podniky môžu kombinovať finančné a nefinančné zdroje a rovnako platenú aj neplatenú prácu. Činnosť sociálnych podnikov si však vyžaduje určitý minimálny podiel platených zamestnancov.

B. Sociálne atribúty sociálnych podnikov

4. Jasne vyjadrený zámer priniesť komunite úžitok

Jedným z hlavných cieľov sociálnych podnikov je slúžiť komunite alebo špecifickej skupine ľudí. V súlade s touto perspektívou je jednou z charakteristík sociálnych podnikov túžba presadzovať na miestnej úrovni zmysel pre spoločenský prospech a zodpovednosť.

5. Iniciatíva založená skupinou občanov alebo občianskymi združeniami

Sociálne podniky sú výsledkom kolektívnej dynamiky ľudí z určitej komunity alebo skupiny, ktorá zdieľa jasne definovanú potrebu alebo cieľ. Tento kolektívny rozmer musí byť v priebehu času určitým spôsobom zachovaný, hoci nemožno opomenúť dôležitosť vedenia (realizovaného jednotlivcom alebo malou skupinou lídrov).

6. Obmedzené prerozdeľovanie zisku

Prvoradosť sociálneho cieľa je manifestovaná obmedzením prerozdeľovania ziskov. Avšak medzi sociálne podniky nepatria len organizácie, ktoré nesmú vôbec prerozdeľovať zisk, ale aj organizácie – ako napríklad v niektorých krajinách družstvá, ktoré môžu prerozdeľovať zisk, ale len do určitej miery, čo umožňuje vyhnúť sa správaniu, ktorého cieľom je maximalizácia zisku.

C. Participatívne riadenie sociálnych podnikov

7. Vysoká miera autonómie

Sociálne podniky sú vytvorené skupinou ľudí na základe autonómneho projektu a sú týmito ľuďmi riadené. Môžu byť závislé od verejných dotácií, nie sú však riadené, priamo ani nepriamo, verejnými autoritami ani inými organizáciami (zväzmi, súkromnými firmami, atď.). Majú právo zaujať svoju vlastnú pozíciu („hlas“) a ukončiť svoju aktivitu („odísť“).

8. Rozhodovací proces nie je založený na vlastníctve kapitálu

Toto kritérium obvykle odkazuje k princípu “jeden člen, jeden hlas” alebo minimálne k rozhodovaciemu procesu, v ktorom nie sú hlasovacie práva rozdelené podľa kapitálových podielov v riadiacom orgáne spoločnosti, ktorý má najvyššiu rozhodovaciu právomoc.

9. Vzájomná účasť rôznych skupín, ktorých táto aktivita ovplyvňuje

Reprezentácia a participácia užívateľov alebo zákazníkov, vplyv rôznych zainteresovaných osôb na rozhodovanie, a participatívny manažment často tvoria dôležité charakteristiky sociálnych podnikov. V mnohých prípadoch je jedným z cieľom sociálnych podnikov pomocou ekonomickej aktivity podporiť rozvoj demokracie na miestnej úrovni.

(Zdroj: Defourny, J. a Nyssens, M., The EMES approach of social enterprise in a comparative perspective, 2012.)